ASIEL&MIGRANTENRECHT IS EEN UITGAVE VAN VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND EN STICHTING MIGRATIERECHT NEDERLAND
Colofon | Auteurs | Abonnementen

Trefwoordenregister

1   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Z  
1  
14-1 brief, minuten WOB verzoek
A  
Aanvraag, asiel
Aanvraag, herhaalde
Aanvraag, indiening
AC-procedure / AA-procedure
Adoptie
Adviescommissie voor vreemdelingenzaken (ACVZ)
Afghanistan
Afstamming en afstammingsrecht
AlbaniŽ
Algemene nabestaandenwet (Anw)
Algemene wet bestuursrecht
Ambtsbericht
Ambtsbericht, individueel
Ambtshalve vergunning verlening
AMV (AMA)
AMV, adequate opvang
AMV, leeftijdsonderzoek
Andere handeling / Uitbreiding beschikkingsbegrip
Angola
Antifolterverdrag / CAT
Arbeid in loondienst
Arbeid, als zelfstandige
Arbeid, grensoverschrijdende
Arbeid, in strijd met Wav (illegale -)
Arbeidsmarktpositie en -beleid
Arbeidsongeschiktheid
Arbeidsvoorwaarden
Asiel&Migrantenrecht (Tijdschrift)
Asielgerelateerde gronden
Asielrelaas, geloofwaardigheid
Asielzoekers
Associatie EEG-Turkije, Besluit 1/80
Associatie EEG-Turkije, Besluit 2/76
Associatie EEG-Turkije, Besluit 3/80
Associatieovereenkomst EEG-Turkije
Associatieverdragen EG
Au pairs
Australie
B  
Bekeerlingen
Belastingen / Toeslagen / Heffingen
BelgiŽ-route
Beroep
Bescherming autoriteiten
Beschikking, meeromvattende (rechtsgevolgen)
Beslissen, niet tijdig
Beslistermijn / Verlengen beslistermijn
Besluit
Besluit, vernietiging
Besluitmoratorium
Bestuurlijke boete
Bevoegdheid van Minister of Staatssecretaris
Bevoegdheid van rechtsprekende instantie
Bewaring
Bewaring, (strafrechtelijk) voortraject
Bewaring, categoriewijziging
Bewaring, duur
Bewaring, gronden
Bewaring, hernieuwde
Bewaring, horen (voorafgaand aan)
Bewaring, lichter middel
Bewaring, minderjarige
Bewaring, onttrekkingsgevaar
Bewaring, rechtsbijstand
Bewaring, tenuitvoerlegging
Bewaring, voortvarendheid
Bewaring, zicht op uitzetting
Bewijsnood
Bewijsrecht
Bezwaar
Bijstand (WWB / Abw / Participatiewet)
Binnentreden woning
BRP / GBA / Burgerlijke stand
Buitenbehandelingstelling
Buitenschuld(beleid)
Bulgarije
Burundi
C  
Caribisch Nederland / Antillen
Categoriale bescherming
China
Commissie Meijers
Consulaire zaken
Cuba
D  
Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V)
Dienstplicht / Dienstweigering / Desertie
Digitaal procederen
Discretionaire bevoegdheid
Discriminatie
DNA-onderzoek
Documenten, authenticiteit
Dwangsom
E  
Echtscheiding (erkenning)
Eerlijk proces
Eerste toelating
Egypte
Eritrea
Erkenning (in familierechtelijke zin)
EU burger(schap)
EU burger, familielid van
EU Handvest grondrechten
EU Regelgeving / EG Regelgeving
Europees beleid
Europees Sociaal Handvest
Europees Verdrag inzake nationaliteit (EVN)
Evenredigheidsbeginsel
EVRM
EVRM, Protocollen
Export uitkeringen
F  
Fraude
G  
Geboorteakte
Geboortedatum, -jaar
Gegevens, verstrekken onjuiste of achterhouden
Gelijkheidsbeginsel
Gemeenschapsonderdaan
Genitale verminking
Gezag over kind
Gezinsband
Gezinshereniging en gezinsvorming
Gezinshereniging, nareis
Gezinshereniging, verruimde (incl. situatie vanaf 1 okt. 2012)
Gezinsleven
Gezinsleven, bij (Nederlands) kind
Gezinsleven, inmenging
Gezinsleven, positieve verplichting
Grensbewaking / Grenscontrole
Griekenland
Grondwet
Guinee
H  
Handbook UNHCR
Herziening
Hoger beroep
Hoger beroep, grievenstelsel
Hoger beroep, verkorte afdoening
Homoseksualiteit / LHBT
Hongarije
Horen, bij belastend besluit
Horen, in asielprocedure
Horen, in beroep
Huiselijk geweld
Huisvesting (passende)
Humanitaire redenen
Humanitaire redenen asiel
Huwelijk (Schijn -, Gedwongen -) / geregistreerd partnerschap
I  
Identificatie(plicht)
Identiteit en nationaliteit (vaststelling van -)
Immigratie, algemeen
Inburgering, integratie
Inburgering, wet inburgering (nieuwkomers)
Inburgering, wet inburgering buitenland
IND
IND-Werkinstructie
Ingezetene
Inherente afwijkingsbevoegdheid
Inreisverbod
Interim measure (Rule 39)
Internationaal Privaatrecht (conflictenrecht)
Interstatelijk vertrouwensbeginsel
Irak
Iran
ItaliŽ
IVBPR / BUPO / CCPR
IVESCR / ICESCR
J  
Japan
Jemen
Jeugdcriminaliteit
Jurisprudentie (overzicht)
K  
Kennismigrant
Kinderbijslag
Kinderen
Kinderen, langdurig verblijvende -
Kinderrechtenverdrag (IVRK/CRC) / Belang van het kind
Klachtbehandeling
Koerden
Koppelingswet
L  
Leges
Liberia
LibiŽ
Littekens
M  
Maatregel ex artikel 6 Vw 2000
MacedoniŽ
Marokko
Medisch advies
Medische behandeling, aanvraag voor
Medische noodsituatie
Medische omstandigheden
Medische zorg
Medische zorg (overig)
Meldingsplicht
Mensenhandel / Uitbuiting / Slavernij
Mensenrechten(situatie)
Mensensmokkel
Middelenvereiste
Minderheden en minderheidsgroepen
Mobiel Toezicht Vreemdelingen / MTV
Modern Migratiebeleid
MOE-landen
MongoliŽ
Motivering
MVV, procedure (algemeen)
MVV-vereiste
N  
Nationaliteit(srecht)
Naturalisatie / Rwn
Naturalisatie, Handleiding Rwn 2003
Ne bis in idem
Nigeria
Non-refoulement
Nova
O  
Oeganda / Uganda
Omvang van het geschil
Onderwijs (-instellingen)
Onderzoek, ter zitting
Onderzoeksplicht
Ongedocumenteerden
Ongewenstverklaring
Ongewenstverklaring/inreisverbod, opheffing of intrekking
Onmenselijke behandeling / Marteling
Ontvankelijkheid
Openbare orde, nationale veiligheid en volksgezondheid
Ophouding
Opvang
Opvang in de regio
Opvang, meewerkcriterium
Overgangsrecht
Overnameovereenkomst
P  
Pakistan
Pardonregeling
Paspoortwet
Personen-, Familie- en Erfrecht
Pleegkinderen
Polen
Polygamie(beleid)
Privťleven
Procesbelang
Proceskosten(veroordeling)
Procesorde
Procesregelingen
Processtukken
R  
Rechtmatig verblijf
Rechtsbijstand
Rechtsgevolgen, in stand blijven
Rechtsmacht (extra-territoriale)
Rechtsmiddelen
Rechtstreekse werking
Rechtszekerheid
Redelijk vermoeden van illegaal verblijf
Referent, erkende
Rťfugiť sur place
Regime bij vrijheidsontneming
Reis- en identiteitspapieren (ongedocumenteerde asielzoekers)
Reis- en identiteitspapieren, in bewaring nemen
Reisdocumenten
Religie
Remigratie
Richtlijn 2001/55 Tijdelijke bescherming
Richtlijn 2002/90 Hulp bij illegale immigratie
Richtlijn 2003/109 Langdurig ingezetenen
Richtlijn 2003/86 Gezinshereniging
Richtlijn 2003/9 Opvang asielzoekers
Richtlijn 2004/114 Studie
Richtlijn 2004/38 Verblijfsrecht
Richtlijn 2004/83 Definitie- of kwalificatierichtlijn
Richtlijn 2005/71 Wetenschappelijke onderzoekers
Richtlijn 2005/85 Asielprocedure
Richtlijn 2008/115 Terugkeer
Richtlijn 2009/50 Kennismigratie
Richtlijn 2009/52 Werkgeverssancties
Richtlijn 2011/36 Mensenhandel
Richtlijn 2011/95 Definitie- of kwalificatierichtlijn (herschikking)
Richtlijn 2011/98 Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA)
Richtlijn 2013/32 Asielprocedure (herschikking)
Richtlijn 2013/33 Opvang asielzoekers (herschikking)
Richtlijn 2014/36 Seizoenarbeid
Richtlijn 2014/66 Overplaatsing binnen een onderneming (ICT)
Richtlijn 95/46 Bescherming persoonsgegevens
Richtlijn 96/71 Detachering
RoemeniŽ
Roma
Rust- en voorbereidingstijd
Rva 1997 / Rva 2005
S  
Schadevergoeding
Schengen, informatiesysteem.
Schengen, Uitvoeringsovereenkomst van
Schengen-acquis
Schorsende werking
Senegal
Sierra Leone
Signalering OVR
Slowakije
Sociale zekerheid
Sociale zekerheidsverdragen
Soedan / Sudan
SomaliŽ
Spanje
Spoedeisend belang
Staandehouding
Staatloosheid
Stagiaires
Standstill-bepaling
Strafrechtelijke procedure
Studie
Suriname
SyriŽ
T  
Taalanalyse / Taalonderzoek
Termijn
Terrorisme / Extremisme / Radicalisering
Terugkeer(beleid)
Terugkeerbesluit
Toegang en toegangsweigering
Toescheidingsovereenkomst Nederland - Suriname
Toeslagenwet
Toetsing, ex-nunc
Toetsing, ex-tunc
Toetsing, intensiteit van
Toetsing, volgorde
Toezicht
Tolken en vertalers
Traumata(beleid)
TunesiŽ
Turkije
U  
Uitlevering en overlevering
Uitwisseling(programma)
Uitzetting
Uitzetting, kosten van
Uitzetting, medisch beletsel
V  
Vb 2000
Vc 2000
Veilige (derde) landen
Verblijfsbescheiden en -aantekeningen
Verblijfsgat
Verblijfsvergunning asiel
Verblijfsvergunning asiel, bepaalde tijd
Verblijfsvergunning asiel, onbepaalde tijd
Verblijfsvergunning, intrekking
Verblijfsvergunning, onbepaalde tijd
Verblijfsvergunning, verlenging
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten van Amerika
Vermogende vreemdeling
Verordening 1931/2006 klein grensverkeer
Verordening 1987/2006 SIS II
Verordening 2016/399 Schengengrenscode (codificatie)
Verordening 2725/2000 Eurodac
Verordening 343/2003 Dublinverordening (v.h. Overeenkomst van Dublin)
Verordening 562/2006 Schengengrenscode
Verordening 603/2013 Eurodac (herschikking) en wijziging Vo 1077/2011
Verordening 604/2013 Dublinverordening (herschikking)
Verordening 767/2008 Visuminformatiesysteem (VIS)
Verordening 810/2009 Visumcode
Verordening 883/2004 CoŲrdinatie socialezekerheidsstelsels
Vertrekmoratorium
Vertrekplicht
Vertrektermijn
Vertrouwensbeginsel
Vervoerdersverplichtingen
Vervolging / vervolgingsgronden
Vestigingsalternatief
Visum
Visum, terugkeer
Vluchtalternatief
Vluchtelingen / Vluchtelingenstatus
Vluchtelingenschap, prima facie
Vluchtelingenverdrag
Vluchtelingenverdrag, art. 1 (F)
Voogdij
Voorlopige voorziening
Voornemenprocedure
Voortgezet verblijf
Vormvoorschriften, schending
Vriendschap- en handelsverdragen
Vrij verkeer van personen
Vrij verkeer van werknemers
Vrij verrichten van diensten
Vrijheid van godsdienst
Vrijheidsbeperking
Vrijheidsontneming
Vrouwen
Vw 2000
W  
Wav
Wedertoelating / Terugkeeroptie
Werknemer, begrip
Woonplaats of verblijfplaats (vaste -)
Z  
Zelf in de zaak voorzien
Zwitserland