Asiel&Migrantenrecht 2020, aflevering 5

VRIJ TOEGANKELIJK: De Vraag&Antwoord van A&MR aflevering 5 is vrij gepubliceerd op de website van Stichting Migratierecht. De auteurs onderzoeken in deze V&A of een beroep op economische corona-steunmaatregelen verblijfsrechtelijke gevolgen heeft voor derdelanders.

DEZE MAAND IN A&MR                          2020-5                                 15 juni 2020

In het juninummer onder andere:

Veroordeeld – maar ook gevaarlijk?
Wanneer is een strafrechtelijk veroordeelde vreemdeling zo’n gevaar voor de openbare orde dat hem de toegang tot een Europees land kan worden geweigerd? Hans van Oort ziet dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens voor dat gevaar geen strakke criteria heeft opgesteld. Maar er zijn wel factoren die vaak terugkomen, zoals het aantal strafbare feiten, de hoogte van de opgelegde straf, jeugdige onbezonnenheid (verkleint het gevaar, maar wordt niet snel vastgesteld) en drugshandel. Dit laatste vindt het hof zo ernstig dat verzachtende omstandigheden er nauwelijks meer toe doen.

Weigeraars veroordeeld

Polen, Tsjechië en Hongarije weigerden mee te werken aan de herverdeling van asielzoekers. Ze werden voor het Europese Hof van Justitie gedaagd, dat al hun argumenten heeft gewogen en te licht bevonden. Henri de Waele bespreekt het arrest van 2 april jl. en zet de uitkomst in de politiek-juridische context. ‘De rebellen zijn veroordeeld en hoger beroep is niet mogelijk, maar zonder voelbare sancties is gedragsverandering onwaarschijnlijk.’

Echte Nederlander?
Hoever ga je terug om te zien of iemand wel echt Nederlander is? Toen iemand in 2017 zijn Nederlandse paspoort wilde verlengen, werd hem dat geweigerd. Want zijn moeder was weliswaar in 1957 als 21-jarige erkend door een Nederlander. Maar die erkenning zou niet geldig zijn omdat zij al eerder was erkend, namelijk in 1945 als 9-jarige door een Fransman. De rechter oordeelde dat de IND met het uitpluizen van de oude dossiers wat erg ver ging en vroeg zich af of de dienst zelfs ook nog werk zou gaan maken van de nationaliteit van de kinderen van de aanvrager. Ulli d’Oliveira is het helemaal eens met de kritiek van de rechter. Hij pleit ervoor dat je de Nederlandse nationaliteit kunt verkrijgen als je door de autoriteiten lange tijd als Nederlander bent behandeld.

Mensenhandel en asiel
Wanneer en waarom vragen slachtoffers van mensenhandel asiel aan? Manon van der Meer, Mieke Maliepaard, Djamila Schans en Sanne van Can onderzochten de cijfers en de motieven. Een op de drie mensen die een beroep doen op de Verblijfsregeling mensenhandel vraagt ook asiel aan. Soms kiezen slachtoffers alleen voor asiel omdat ze bang zijn aangifte te doen, wat voor een beroep op de Verblijfsregeling noodzakelijk is. De schrijvers concluderen dat de verblijfsregeling mensenhandel als weinig kansrijk en als ingewikkeld wordt gezien, en dat slachtoffers toegang moeten hebben tot goed geïnformeerde professionals die hen kunnen bijstaan.

Het en de ongewenste
In de column maakt Annel de Noré duidelijk dat niet alleen de migratie van een virus angst, conflict en sensatie binnen brengt, maar dat de migratie van ‘gelukszoekers’ hetzelfde doet. In het laatste geval moet er ‘plaats worden gemaakt – en dan kan veel van wat misgaat op economisch, sociaal of cultureel vlak op het conto van de ongewensten worden geboekt.’

Zie voor de complete inhoud van deze A&MR: Migratieweb en VluchtWeb.
Contact: Karen Geertsema, redactiesecretaris, kgeertsema@stichtingmigratierecht.nl. Asiel&Migrantenrecht is het academische vakblad voor advocaten, rechters, beleidsmakers, wetenschappers en anderen.