Asiel&Migrantenrecht 2020, aflevering 10

DEZE MAAND IN A&MR                               2020-10                   31 december 2020

Het decembernummer bevat onder meer beschouwingen over:

Boetes zonder verwijtbaarheid

In het themanummer GELD TELT schreven Annette Jansen en Arno Overmars dat de boetes in het inburgeringsbeleid goede effecten sorteren en kloppen met het EU-recht. In dit nummer maakt Ellen Nissen duidelijk dat het begrip ‘verwijtbaarheid’ bij de boetes bureaucratisch en rigide wordt ingevuld, waardoor bepaalde groepen onevenredig hard worden getroffen. De positieve effecten van de sancties moeten volgens haar worden afgewogen tegen negatieve effecten zoals demotivatie en schulden, met stress en neerslachtigheid tot gevolg.

Vergunning vervalt
Asielvergunningen kunnen worden ingetrokken op grond van verbetering van de situatie in een land van herkomst. Anna Chatelion Counet of de Nederlandse overheid ook verplicht is om in dat geval de vergunning in te trekken en de individuele situatie opnieuw te beoordelen. Het Nederlandse intrekkingsbeleid is internationaal gezien nogal breed. Volgens Chatelion Counet dwingt de intrekkingsgrond niet tot het starten van herbeoordelingen.

Opgestaan, plaats vergaan
Een verblijfsvergunning kan op basis van de Nederlandse Vreemdelingenwet ook worden ingetrokken als het zogenoemde ‘hoofdverblijf’ wordt verplaatst. Anjo Hekman en Flip Jansen lopen de Europese richtlijnen langs die een verblijfsrecht verschaffen en concluderen dat het intrekken van verblijfsvergunningen die gebaseerd zijn op andere richtlijnen dan de Langdurig-ingezetenenrichtlijn en de Gezinsherenigingsrichtlijn, onrechtmatig is.

Vreemdelingen en verdachten
In de EU worden verdachten tegen wie een Europees arrestatiebevel is uitgevaardigd, in beginsel overgedragen aan de staat die daarom vraagt. Tenzij er wordt getwijfeld aan de onafhankelijkheid van de rechters in de verzoekende staat, zoals in Polen. Of tenzij in die staat het verbod van foltering en van onmenselijke of vernederende behandelingen wordt geschonden. In het asielrecht wordt bij overdracht van vreemdelingen alleen naar de laatste uitzondering gekeken. Lynn Hillary beargumenteert dat de ruimere uitzonderingen ook in het asielrecht zouden moeten worden gehanteerd.

Wat is een oorlogscrimineel?
Als een vreemdeling wordt verdacht van een misdrijf tegen de vrede, van oorlogsmisdrijven of van misdrijven tegen de menselijkheid, wordt hij niet beschermd door het 
Vluchtelingenverdrag. In Nederland wordt dat argument, internationaal gezien, relatief vaak gebruikt. Marieke van Eik en Anna Cleuters geven een overzicht van onder andere het soort misdrijven waarom het gaat, van de bewijslast en van de vraag hoe nauw de vreemdeling bij die misdrijven betrokken moet zijn geweest, wil de bepaling worden toegepast.

En Annemarie Busser, afzwaaiend Amnesty-senior voor migratie, zegt:
‘Je moet weten wat er speelt, wil je er goed naar kunnen vragen’ Hoe zorg je dat een vluchteling zijn verhaal goed kan vertellen? Na meer dan dertig jaar bij Amnesty weet Busser: ‘Voor het werk met asielzoekers moet je je bewust zijn van eigen trauma’s, anders word je misschien cynisch, of je ontkent het en zegt: wat een onzin.’

Zie voor de complete inhoud van deze A&MR: Migratieweb en VluchtWeb.
Contact: Esther Wolthuis, redactiesecretaris,
ewolthuis@stichtingmigratierecht.nl. Asiel&Migrantenrecht is het academische vakblad voor advocaten, rechters, beleidsmakers, wetenschappers en anderen.