Asiel&Migrantenrecht 2020, aflevering 4

DEZE MAAND IN A&MR                                     2020-4                                   5 mei 2020

In het meinummer van A&MR gaat het over onder andere:

Overzicht COVID-19 maatregelen in migratierecht (nu vrij toegankelijk via de website van Stichting Migratierecht Nederland)

Sinds half maart ligt het asielproces nagenoeg stil. Over de maatregelen zijn veel onduidelijkheden. Esther Wolthuis, Lianne Hooijmans en Eva Berger beschrijven de stand van zaken. Is er bijvoorbeeld nog zicht op uitzetting nu veel landsgrenzen zijn gesloten? Allerlei maatregelen komen aan bod, onder meer voor de opvang van asielzoekers, vreemdelingenbewaring, grensprocedures, visa, rechtspraak en rechtsbijstand.

Gerald Knaus over asielzoekers en corona op de Griekse eilanden

‘We zien het aankomen, en we weten wat er moet gebeuren’ De bedenker van de EU-Turkijedeal heeft nu met zijn instituut een evacuatieplan ontwikkeld om te voorkomen dat het coronavirus een humanitaire ramp veroorzaakt. A&MR vroeg hem naar zijn argumenten om politici te overtuigen. Knaus spreekt ook Nederland aan: ‘Als Nederland vindt dat het hooghouden van humanitaire waarden tot zijn identiteit behoort, moet het zijn handelen niet laten afhangen van wat Polen en Hongarije bereid zijn te doen.’

Asielzoeker medisch onderzocht

IND-ambtenaren en anderen menen soms dat rapportages van het instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek niet veel bijdragen aan de beoordeling van de geloofwaardigheid van het asielverhaal, omdat ze vaak ruimte laten voor andere oorzaken dan bijvoorbeeld marteling. Ook zou de rapportage er vaak bij voorbaat van uitgaan dat het asielverhaal waar is. Meeuw Kollen, Lenneke Heeffer, Annemieke Keunen en Elsbeth Kors analyseren diverse misverstanden en onjuiste interpretaties. Zo wordt niet altijd onderkend dat vaker een verhoor afnemen op zichzelf al kan leiden tot inconsistenties, en dat ook psychische klachten kunnen leiden tot tegenstrijdige verklaringen.

Gebrekkig beoordeeld

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kon het op 25 februari niet helemaal eens worden over de gevolgen van ongeloofwaardig geachte asielaanvragen. Alle zeven rechters vonden dat de IND in een bepaalde zaak niet alle argumenten van de klagers bij de beoordeling had betrokken – slechts drie van hen vonden dat dit consequenties had moeten hebben voor de uiteindelijke beslissing. Gert Westerveen betoogt dat dit alles hoe dan ook voor de IND aanleiding moet zijn tot zelfonderzoek.

Britse rechters in het EU-hof waren belangrijk

Na 31 januari moesten de Britse rechters vertrekken uit het Hof van Justitie van de Europese Unie. De Brexit heeft een eind gemaakt aan hun belangrijke aandeel in de ontwikkeling van het Hof, onder andere bij de regels voor het vrij verkeer van de burgers van de EU. Kees Groenendijk memoreert hun aandeel in de opener en dynamischer opstelling van het gerecht. Hij waardeert ook de invloed van de common law principles en de actieve opstelling van Britse gerechten en advocaten.

Zie voor de complete inhoud van deze A&MR: Migratieweb en VluchtWeb.
Contact: Karen Geertsema, redactiesecretaris, kgeertsema@stichtingmigratierecht.nl. Asiel&Migrantenrecht is het academische vakblad voor advocaten, rechters, beleidsmakers, wetenschappers en anderen.